Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Γεωργίου Κουρτέση| Παιδικός Σταθμός Εστία Παιδιού («Σταθμός», «εμείς», «εμάς», «μας»). Μέσω της ιστοσελίδας μας https://www.estiapaidiou.gr/, όσο και μέσω των τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συλλέγουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους χρήστες/επισκέπτες, υφιστάμενους ή δυνητικούς μας πελάτες. Όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν ακριβή και ενημερωμένα και τα επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Με την επίσκεψη στον ιστότοπο του Σταθμού αποδέχεστε τους όρους της πολιτικής απορρήτου αυτής της Ιστοσελίδας. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά την παρούσα πολιτική που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας μας αλλά και μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας μαζί μας.

Ο σταθμός σέβεται το απόρρητο των επισκεπτών στον ιστότοπό του αλλά και όσων επιδιώκουν να επικοινωνούν μέσω email ή τηλεφώνου και εφαρμόζει όλες τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EΕ 679/2016 (“ΓΚΠΔ”) αλλά και του εκάστοτε ισχύοντος εθνικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Αυτή η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων περιγράφει (α) τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, (β) τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε, (γ) τους τρίτους που ενδέχεται να τα μοιραστούμε, (δ) τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που λαμβάνουμε για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και (ε) τα δικαιώματά σας σχετικά με τη εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), οι οποίες προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα).

Ως «επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Κατηγορίες και Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο ΓΚΠΔ απαιτεί να υπάρχει νομική βάση προκειμένου ο Σταθμός να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Γενικά, αυτό θα είναι ένα ή ένας συνδυασμός των παρακάτω:

 • η επεξεργασία γίνεται κατόπιν συγκατάθεσής σας,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας,
 • η επεξεργασία γίνεται για την τήρηση από ο Σταθμός μιας νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται,
 • για την επιδίωξη του νόμιμου συμφέροντος του Σταθμού, εκτός αν αυτά τα συμφέροντα παραβιάζουν από τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη σας δικαιώματα και ελευθερίες.

Ο Σταθμός μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα στην σπάνια περίπτωση που είναι απαραίτητο για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή τρίτων, ή για την εκπλήρωση ενός καθήκοντος που εκτελείται από τον Σταθμό προς το δημόσιο συμφέρον.

Στην πράξη, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς να μας αποκαλύψετε τίποτα που να σας αφορά. Σε περίπτωση που όμως θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα σας ζητηθούν α) πληροφορίες ταυτοποίησης (όπως το όνομά σας) και β) πληροφορίες επικοινωνίας (όπως ο αριθμός τηλεφώνου σας ή/και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων γίνεται για τους εξής σκοπούς:

 • για να εξυπηρετήσουμε τα πάσης φύσεως αιτήματά σας (π.χ. να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας),
 • για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την πρόοδο των παιδιών σας αλλά και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα μπορεί να αφορά στην διαπαιδαγώγηση και στην εκπαίδευση αυτών,
 • για την εγγραφή σας σε τυχόν μελλοντικά εκπαιδευτικά σεμινάρια/ενημερώσεις,
 • για την ενημέρωση σας για τυχόν σημαντικά γεγονότα και δραστηριότητες του Σταθμού,
 • για την διαχείριση καταγγελιών & παραπόνων σχετικών με τις παρεχόμενες προς εσάς υπηρεσίες,
 • για την διαχείριση των εισπράξεων / πληρωμών μεταξύ του Σταθμού και εσάς & επιβεβαίωσης λογιστικού υπολοίπου,
 • για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με σκοπό να προγραμματίσουμε μία συνάντηση δια ζώσης,
 • για άλλους σκοπούς, οι οποίοι είναι προφανείς για την εκπλήρωση των περιστάσεων ή για λοιπούς λόγους για τους οποίους σας ενημερώνουμε όταν συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα καθώς και
 • για τη συμμόρφωσή μας με νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις καθώς και στο βαθμό που απαιτείται για την σύμφωνη με το νόμο ανταπόκρισή μας σε νόμιμα αιτήματα χορήγησης στοιχείων των αρμοδίων δημόσιων εποπτικών αρχών.

Αποδέκτες των Δεδομένων σας – Υποχρεώσεις που αφορούν στα Προσωπικά σας Δεδομένα

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στις αρμόδιες Εποπτικές και Διοικητικές Ανεξάρτητες Αρχές εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα ή ανάγκη προς τούτο.

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας ενδεχομένως να αποκαλυφθούν σε τρίτα μέρη που ενεργούν αντί και για λογαριασμό μας, με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τον σκοπό/ούς για τους οποίους αρχικά συλλέχθηκαν ή ενδέχεται να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας. Παραδείγματα αποδεκτών: εντεταλμένο υπαλληλικό προσωπικό του  Σταθμού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και υπό καθήκον εχεμύθειας, αντιπρόσωποι ή/και υπεργολάβοι/συνεργάτες μας καθώς και κάθε τρίτος πάροχος υπηρεσιών. Λίστα με τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι διαθέσιμη κατόπιν σχετικού αιτήματός σας στο email: idrymakourtesi@gmail.com.

Τα ως άνω αναφερθέντα τρίτα μέρη έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά μαζί μας και έχουν αναλάβει υποχρέωση εχεμύθειας και σύννομης επεξεργασίας ώστε να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα για τον συμφωνηθέντα σκοπό.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από εσάς μπορούν επίσης να μεταφερθούν σε τρίτους σε περίπτωση πώλησης, εκχώρησης ή μεταβίβασης της δραστηριότητας αυτού του διαδικτυακού τόπου ή μέρους αυτού και των Δεδομένων χρηστών που συνδέονται με αυτόν, οπότε θα απαιτήσουμε από τον αγοραστή, τον εκδοχέα ή τον αποδέκτη να επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με αυτή την πολιτική. Επίσης, τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορούν να γνωστοποιηθούν σε τρίτους εάν μας ζητηθεί να το πράξουμε λόγω εφαρμοστέου νόμου, προεδρικού διατάγματος ή κανονισμού ή εάν τέτοια αποκάλυψη είναι άλλως αναγκαία για την υποστήριξη οποιασδήποτε ποινικής ή άλλης νομικής έρευνας ή διαδικασίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Ο Σταθμός διατηρεί τα δεδομένα σας, σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο, για το σύνολο της μεταξύ μας σχέσης για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτησή σας και για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική, κοινοτική και λοιπή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων.

Μετά την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων, τα Δεδομένα σας διαγράφονται με ασφαλή τρόπο οριστικά χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

(ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός, εναντίωση/ανάκληση ή μεταφορά των προσωπικών δεδομένων, εναντίωση ως προς την κατάρτιση προφίλ μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων)

Εάν αντιληφθείτε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς είναι ανακριβή, ελλιπή, παραπλανητικά, μη σχετικά ή πεπερασμένα, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, αναθεώρησης, ενημέρωσης ή/και διόρθωσης τέτοιων Προσωπικών Δεδομένων.

Επίσης, μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις ή να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, εάν η συνολική αυτή επεξεργασία δεν απαιτείται εύλογα για τους λόγους που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική ή σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Στην περίπτωση δε, που τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν είναι απαραίτητα για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας, μπορείτε να αιτηθείτε την διαγραφή τους από την βάση δεδομένων μας.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας ή εάν επιθυμείτε να ενημερώσετε ή να ελέγξετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας ή εάν θέλετε να προβείτε σε περιορισμό, διαγραφή ή εναντίωση σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, παρακαλούμε στείλτε μας email στον ηλεκτρονική διεύθυνση idrymakourtesi@gmail.com, είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση του Σταθμού: Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Γεωργίου Κουρτέση| Παιδικός Σταθμός Εστία Παιδιού Ι Φαρσάλων 1 και, Γαρυττού 83, Χαλάνδρι 152 34.

Θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες ή να προβούμε στις απαιτούμενες αλλαγές στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, θα σας απαντήσουμε εντός τριάντα (30) ημερών για να σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας. Στη περίπτωση που το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση επιπλέον δύο (2) μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Εάν δεν απαντήσουμε εγκαίρως στο αίτημά σας ή αν το αίτημά σας απορριφθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου ή/και θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Κηφισίας 1-3 | Τ.Κ. 115 23 | Αθήνα | τηλ. 210 6475600 |email: contact@dpa.gr).

Διαβίβαση δεδομένων στο εξωτερικό

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση διαβίβασης των Προσωπικών Δεδομένων σας εκτός Ελλάδος ή/και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε./Ε.Ε.Α.), ο Σταθμός δεσμεύεται ότι θα διασφαλίσει την ύπαρξη επιπέδου προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αντίστοιχου με αυτό που παρέχεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνάπτοντας με τους αποδέκτες στις τρίτες χώρες τις κατάλληλες αυτές τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύουν για τις διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες.

Ασφάλεια Πληροφοριών

Ο Σταθμός χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση των εμπορικών και μη σκοπών του τα κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά, φυσικά και σχετιζόμενα με το προσωπικό της μέτρα ασφάλειας, που αποσκοπούν στη διασφάλιση (για να αποφευχθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή αθέμιτη επεξεργασία) των Δεδομένων σας που έχουμε στην κατοχή μας. Συνεπώς, η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα (μέσω διαβαθμισμένης πρόσβασης, χρήσης κωδικών πρόσβασης κτλ.), όπως εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς, με τους οποίους υφίσταται έγγραφη συμβατική σχέση και οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να τηρούν καθήκον εχεμύθειας και να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εντούτοις, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια που παρά τη λήψη αυτών των μέτρων δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια των δικτύων, των διακομιστών και των βάσεων δεδομένων που λειτουργούμε ή που λειτουργούν τρίτοι για λογαριασμό μας.

Στην περίπτωση που αποκαλύψουμε τα Δεδομένα σας σε τρίτους για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική, αξιώνουμε από όλα τα τρίτα μέρη να διαθέτουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, σύμφωνα με τους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων της Ελλάδας και της ΕΕ.

Cookies

Περιοδικά, ορισμένες σελίδες σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να χρησιμοποιούν «cookies», τα οποία είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στη συσκευή σας (π.χ. σκληρό δίσκο, πρόγραμμα περιήγησης, κ.α.) όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο.  Τα cookies διευκολύνουν την περιήγησή σας στους διάφορους δικτυακούς τόπους, θυμούνται τις προτιμήσεις σας και γενικά βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη.

Πρέπει να σημειώσετε ότι τα «cookies» δεν μπορούν να διαβάσουν τα δεδομένα του σκληρού σας δίσκου. Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού μπορεί να σας επιτρέψει να ενημερώνεστε όταν λαμβάνετε «cookie», δίνοντάς σας την επιλογή να το δεχτείτε ή όχι. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε όλα τα «cookies», απενεργοποιώντας τα στον browser σας. Απορρίπτοντας τα «cookies», ορισμένες λειτουργίες στον ιστότοπό μας ενδέχεται να μην λειτουργούν πλήρως και ως εκ τούτου να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες του ιστοτόπου. Σε περίπτωση που έχετε αποδεχθεί τα cookies και κάνετε χρήση του ιστοτόπου χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που αφορούν στα cookies, συμφωνείτε με τη χρήση αυτών  των «cookies» που ήδη έχετε αποδεχθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να δείτε την σχετική πολιτική εδώ.

Η πολιτική μας για τα παιδιά

Ο Σταθμός αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ο ιστότοπός μας ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως ούτε απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας Δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 15  ετών. Ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες να παρακολουθούν τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά τους και να βοηθούν στην εφαρμογή αυτής της Πολιτικής δίνοντας εντολή στα παιδιά τους να μην παρέχουν ποτέ προσωπικές πληροφορίες χωρίς την προηγούμενη άδειά τους.

Ενημερώσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ο Σταθμός μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αναθεωρήσει αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώνοντας την παρούσα δημοσίευση. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ή/και να γνωστοποιούμε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την πολιτική που ισχύει κατά τη στιγμή της συλλογής των Δεδομένων.

Για περαιτέρω πληροφορίες

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με το προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας γενικά, στείλτε μας email στο idrymakourtesi@gmail.com. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο: +30 210 6816190, μέσω φαξ στο: +30 210 6800414 ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Γεωργίου Κουρτέση| Παιδικός Σταθμός Εστία Παιδιού Ι Φαρσάλων 1 και, Γαρυττού 83, Χαλάνδρι 152 34, Ελλάδα.

 

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22-11-2018