Κανονισμός Λειτουργίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Πληροφορίες και Οδηγίες προς τους ενδιαφερομένους

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Γ. Κουρτέση» ( εφεξής ΔΣ) ανακοινώνει ότι θα λειτουργήσει για πέμπτη συνεχή χρονιά ( 2018 – 2019 ) ο Παιδικός Σταθμός” ΕΣΤΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ” που βρίσκεται στο Χαλάνδρι επί των οδών Γαρηττού 83 & Φαρσάλων 1. Στις πρότυπες σύγχρονες εγκαταστάσεις της Εστίας Παιδιού φιλοξενούνται την τρέχουσα Σχολική χρονιά (2017 – 2018 ) 60 παιδιά.
Αρωγός στη λειτουργία της Εστίας Παιδιού είναι και ο Όμιλος Φίλων  Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Γ. Κουρτέση ( εφεξής Όμιλος Φίλων ) που λειτουργεί στα πλαίσια του σκοπού του Ιδρύματος και εθελοντικά προσφέρει τις υπηρεσίες του στο έργο της Εστίας Παιδιού.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Ίδρυμα έχει δημιουργήσει την Εστία Παιδιού χωρίς κρατική χρηματοδότηση αλλά αποκλειστικά από έσοδα που προήλθαν από αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του με παράλληλη λήψη δανείου από την Ε. Τ. Ε. ύψους 1.200.000 ευρώ – τις δόσεις του οποίου καταβάλει ακόμα – χωρίς να έχει ενταχθεί σε κανένα επιδοτούμενο ή χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Δεν έχει καμία απαλλαγή από τέλη, φόρους, κλπ. οικονομικές υποχρεώσεις παρά τον κοινωφελή του χαρακτήρα.
Το Δ.Σ. του Ιδρύματος παραχώρησε δωρεάν στο Δήμο Χαλανδρίου για μία 4ετία τη χρήση των εγκαταστάσεων της Εστίας Παιδιού που φιλοξένησαν περίπου 280 παιδιά ετησίως ( φιλοξενήθηκαν τρεις παιδικοί σταθμοί του Δήμου).
Η επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών και στόχων του Ιδρύματος βασίζεται κυρίως στην θετική αμφίδρομη επικοινωνία και τις εποικοδομητικές σχέσεις των γονέων των νηπίων με τα στελέχη και το προσωπικό της Εστίας Παιδιού, στην εθελοντική υποστήριξη του Ομίλου Φίλων και στην εποπτεία του Δ.Σ.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστοχώρο μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.estiapaidiou.gr. Αναζητήστε μας και στο Facebook www.facebook.com/estiapaidiou

Παράρτημα Κανονισμού

1.1 Τη σχολική χρονιά 2018 – 2019 θα φιλοξενηθούν παιδιά κατοίκων της περιοχής Χαλανδρίου που έχουν γεννηθεί μεταξύ 01/03/2016 και 01/01/2014.

1.2 Σύμφωνα με την επιθυμία του Διαθέτη και όπως προβλέπεται από τον κανονισμό / καταστατικό, οι δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται από τα εισοδήματα της ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος και με αναγκαίο χρηματικό αντάλλαγμα το οποίο θα καταβάλλουν οι γονείς των παιδιών ( μηνιαία οικονομική συνεισφορά ).

1.3 Το ΔΣ προβλέπει και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΙΛΟΞΕΝΊΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ. Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται νήπια από οικογένειες οικονομικά ασθενείς / χωρίς εισοδήματα και απαλλάσσονται από την καταβολή της οικονομικής συνεισφοράς με απόφαση του ΔΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση και προσκομίζουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών.

2. Λειτουργία Εστίας Παιδιού

2.1 Η λειτουργία του σχολικού έτους αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους, επί πέντε ( 5 ) ημέρες δηλ. Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 07:30 έως τις 17:00 μ.μ

2.2 Η Εστία Παιδιού διακόπτει την λειτουργία της κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών, και του Πολιούχου του Δήμου Χαλανδρίου, Αγίου Νικολάου. Δεν λειτουργεί από 24 Δεκεμβρίου μέχρι 6 Ιανουαρίου και από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι την Κυριακή του Θωμά.

2.3 Το καθημερινό ωράριο εργασίας και ο χρόνος προσέλευσης – αποχώρησης των παιδιών θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό ( Άρθρα 4 και 6 ) και με ευθύνη των Γονέων ή από ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα.

3. Ιατρική Φροντίδα

3.1 Το Ίδρυμα, πέρα από την παιδαγωγική αγωγή, φροντίδα και φύλαξη των παιδιών μεριμνά και για το υγιεινό διαιτολόγιο όπως προβλέπεται στον κανονισμό (Άρθρο 8).

4. Οικονομικές Υποχρεώσεις

4.1 Οι γονείς των νηπίων θα καταβάλλουν μηνιαίως και για ένδεκα (11) συναπτούς μήνες συνεισφορά στα τροφεία , σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος, εκτός του μηνός Αυγούστου όπου η Εστία Παιδιού δεν θα λειτουργεί.

4.2 Όταν ένα παιδί απουσιάζει, η καταβολή της οικονομικής εισφοράς γίνεται κανονικά προκειμένου να διατηρεί το δικαίωμα συνέχισης της παραμονής του. Εφόσον κάποιο νήπιο απουσιάζει πέραν του μήνα για σοβαρούς λόγους υγείας, δεν καταβάλλει τα ανάλογα τροφεία κατά τον χρόνο της απουσίας του, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζει βεβαίωση του Νοσοκομείου για τον χρόνο απουσίας της ανάρρωσής του.

4.3 Απαλλάσσονται από την καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς όσοι εντάσσονται στο πρόγραμμα δωρεάν φιλοξενίας παιδιών , με απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος.

4.4 Διακοπή φιλοξενίας γίνεται στις περιπτώσεις που προβλέπει ο κανονισμός ( Άρθρο 7 ).

4.5 Οι δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο των Θρησκευτικών εορτών ή Εθνικών επετείων δεν επιβαρύνουν τους γονείς. Οι τυχόν άλλες ειδικές υπηρεσίες πχ ( κολύμπι, επισκέψεις σε μουσεία, παρακολούθησης θεατρικών παραστάσεων κα ) που παρέχονται από την Εστία και είναι προαιρετικές, επιβαρύνουν οικονομικά τους γονείς ή κηδεμόνες.

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

5.1 Υποχρεωτικά για όλους τους ενδιαφερόμενους:

α. Αίτηση όπως το συνημμένο υπόδειγμα
β. Πιστοποιητικό ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.
γ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
δ. Βεβαίωση ιατρού για την καλή σωματική – πνευματική υγεία του παιδιού, με αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία.
ε. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του προηγουμένου και τρέχοντος οικονομικού έτους
στ. Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή φωτοαντίγραφο συμβολαίου σπιτιού στο όνομα του γονέα, ώστε να αποδεικνύεται η ακριβής διεύθυνση κατοικίας.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/00 στην οποία βεβαιώνεται η γνησιότητα των αντιγράφων που κατατίθενται.
η. Βεβαίωση από τον εργοδότη του γονέα του παιδιού , εφόσον προβλέπεται η έκδοση βεβαίωσης απ’ αυτόν (εργοδότη), στην οποία να αναφέρεται η δυνατότητα χορήγησης επιδότησης στον γονέα – εργαζόμενο για την φοίτηση του παιδιού του σε παιδικό σταθμό, ως και το ποσοστό ή το ποσό κατά το οποίο αυτός ( ο εργοδότης) θα συμμετέχει , άλλως προφορική γνωστοποίηση από τον γονέα προς το Ίδρυμα περί χορηγήσεως επιδότησης σ’ αυτόν και περί του ύψους αυτής.

5.2 Ειδικά δικαιολογητικά για ένταξη στο πρόγραμμα δωρεάν φιλοξενίας .

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή έγγραφο που να δικαιολογεί το αίτημά τους.
Ενδεικτικά αναφέρεται :
Κάρτα ανεργίας, βεβαίωση εργασίας μετ΄ αποδοχών του γονέα από τον εργοδότη τους τελευταίους μήνες, πιστοποιητικό αναπηρίας κτλ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος θα πάρει την δέουσα απόφαση .

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για εμάς;