ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ “ΕΣΤΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ”

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΕΣΗ.

 

Ο παρών Κανονισμός αποτελεί τον κανονισμό λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού (Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης) με διακριτικό τίτλο “ΕΣΤΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ”, ο οποίος έχει ιδρυθεί από το “Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Γεωργίου Κουρτέση”, σύμφωνα με την επιθυμία του ιδρυτού του Γεωργίου Κουρτέση και την υπ’ αριθ. πρωτ. Υ.689/2531/29-9-1987 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονομικών και Νομάρχου Ανατολικής Αττικής, η οποία εξεδόθη μετά την υπ’ αριθ. 10367/1983 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1056473/3972/Β0011/10-12-2004 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, του Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.

 

ΑΡΘΡΟ 1:  ΣΚΟΠΟΣ.

Σκοπός του Παιδικού Σταθμού είναι, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, η φροντίδα παιδιών (νηπίων) ηλικίας από 2,5 ετών συμπληρωμένων μέχρι της ηλικίας εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο, στα οποία θα παρέχει και θα εξασφαλίζει:

α) Υγιεινή και ασφαλή παραμονή στο κτίριο του Παιδικού Σταθμού του Ιδρύματος, που βρίσκεται στο Χαλάνδρι και επί των οδών Φαρσάλων 1 & Γαρηττού.

β) Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, ανατροφή, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση με στόχο την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των νηπίων παράλληλα με την ανάπτυξη εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και την διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.

γ) Μέριμνα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών και παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειές τους εν σχέσει με την ανάπτυξη των παιδιών.

δ) Υγιεινή και επαρκή, ποιοτική διατροφή.

ε) Φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων του Σταθμού.

Στα πλαίσια της διαπαιδαγώγησης, ψυχαγωγίας και ανάπτυξης των παιδιών το Ίδρυμα μπορεί να διοργανώνει διαλέξεις, ημερίδες, παραστάσεις και άλλες εκδηλώσεις για τα παιδιά, τους γονείς και το προσωπικό, συνεργαζόμενο, εάν το επιθυμεί και εφ’ όσον αυτό είναι σκόπιμο, με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς και άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα δημόσια ή ιδιωτικά.

 

ΑΡΘΡΟ 2:  ΠΟΡΟΙ – ΤΡΟΦΕΙΑ.

Οι δαπάνες λειτουργίας του παιδικού σταθμού θα καλύπτονται από τα εισοδήματα της περιουσίας του Ιδρύματος και από χρηματικό αντάλλαγμα το οποίο θα καταβάλουν οι γονείς των παιδιών και το οποίο δεν θα φθάνει σε ύψος (ποσοστό) που αντιστρατεύεται τον κοινωφελή σκοπό του Ιδρύματος, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Ιδρύματος και των γονέων, κατά την κρίση και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής αυτού. Η εισαγωγή, ενδιαίτηση και φροντίδα των νηπίων θα γίνεται είτε δωρεάν, είτε με πληρωμή του ανωτέρω χρηματικού ανταλλάγματος. Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος κάθε έτος με απόφασή της θα καθορίζει το χρηματικό αντάλλαγμα, σύμφωνα με τα ανωτέρω και εντός των πλαισίων της κειμένης νομοθεσίας, καθώς και της υπ’ αριθ. Υ.689/2531/29-9-1987 άνω αναφερόμενης ΚΥΑ, εάν θα γίνεται δεκτός, στον Παιδικό Σταθμό, ορισμένος αριθμός παιδιών δωρεάν, λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων των οικογενειών τους και ποιός θα είναι ο αριθμός των παιδιών αυτών, ανάλογα με τις δυνατότητες του Ιδρύματος.

Οι  γονείς  των  νηπίων  θα  καταβάλλουν  μηνιαίως  και  για  ένδεκα  (11)  συναπτούς  μήνες συνεισφορά  στα  τροφεία , σύμφωνα  με απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Ιδρύματος, εκτός  του  μηνός  Αυγούστου  όπου  η  Εστία  Παιδιού  δεν  θα  λειτουργεί. Όταν  ένα  παιδί  απουσιάζει,  η  καταβολή  της  οικονομικής  εισφοράς  γίνεται  κανονικά  προκειμένου να  διατηρεί  το  δικαίωμα  συνέχισης  της παραμονής  του.  Εφόσον  κάποιο  νήπιο  απουσιάζει πέραν  του  μήνα  για  σοβαρούς  λόγους  υγείας,  δεν  καταβάλλει  τα  ανάλογα  τροφεία  κατά  τον χρόνο  της  απουσίας  του,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  προσκομίζει  βεβαίωση  του  Νοσοκομείου για  τον  χρόνο  απουσίας  της  ανάρρωσής  του.

Οι γονείς των νηπίων δικαιούνται να διακόψουν τη φοίτηση του παιδιού τους χωρίς να καταβάλλουν τα προς τούτο τροφεία, εάν το δηλώσουν εγγράφως τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες προ της λήξεως του σχολικού έτους, ήτοι μέχρι την 30η Μαρτίου εκάστου σχολικού έτους.

Απαλλάσσονται  από  την  καταβολή  μηνιαίας  οικονομικής  εισφοράς  όσοι  εντάσσονται  στο  πρόγραμμα  δωρεάν  φιλοξενίας  παιδιών,  με  απόφαση  της Διοικούσας Επιτροπής του  Ιδρύματος. Διακοπή  φιλοξενίας  γίνεται  στις  περιπτώσεις  που  προβλέπει  ο  κανονισμός  ( Άρθρο  7 ). Οι  δαπάνες  διοργάνωσης  εκδηλώσεων  στο  πλαίσιο  των  Θρησκευτικών  εορτών ή  Εθνικών  επετείων  δεν  επιβαρύνουν  τους  γονείς. Οι  τυχόν  άλλες  ειδικές  υπηρεσίες πχ  ( κολύμβηση, τέννις, εκπαιδευτικές εκδρομές,  παρακολούθησης  θεατρικών  παραστάσεων  κ.α.) που  παρέχονται  από  την  Εστία  και  είναι  προαιρετικές,  επιβαρύνουν  οικονομικά τους  γονείς  ή  κηδεμόνες.

Η υπ’ αριθ. πρωτ. Υ.689/2531/29-9-1987 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονομικών και Νομάρχου Ανατολικής Αττικής προβλέπει  και  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΩΡΕΑΝ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΠΑΙΔΙΩΝ.  Στο  πρόγραμμα  αυτό  εντάσσονται  νήπια  από  οικογένειες  οικονομικά  ασθενείς / χωρίς  εισοδήματα και  απαλλάσσονται  από  την  καταβολή  της  οικονομικής  συνεισφοράς  με  απόφαση  της Διοικούσας Επιτροπής. Οι  ενδιαφερόμενοι  υποβάλλουν  αίτηση  και  προσκομίζουν  τα  απαραίτητα  κατά  περίπτωση  πρωτότυπα  δικαιολογητικά  ή  επικυρωμένα  αντίγραφα  αυτών.

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

Την διοίκηση και εποπτεία του παιδικού σταθμού ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος. Για τις τρέχουσες διαδικασίες λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού την Διοικούσα Επιτροπή εκπροσωπεί ο Πρόεδρος αυτής, ο οποίος, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές καθορίζονται από τον Οργανισμό του Ιδρύματος, δύναται και δικαιούται να παρέχει εντολές και οδηγίες προς το προσωπικό του Σταθμού, ώστε να επιλύονται άμεσα τα παρουσιαζόμενα τρέχοντα πιθανά προβλήματα για να μην παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του.

Οι προσλήψεις, διορισμοί, απολύσεις, εσωτερικές μεταθέσεις, μεταβολές,        ο πειθαρχικός έλεγχος όλων όσων προσφέρουν εργασία ή υπηρεσίες στον παιδικό σταθμό, ως και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει κατά την λειτουργία του Σταθμού, ανήκουν στην κρίση και τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος και εκτελούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον παρόντα κανονισμό, τον Οργανισμό του Ιδρύματος και την ανωτέρω κοινή απόφαση των Υπουργών και του Νομάρχη.

Η Διοικούσα Επιτροπή επίσης αποφασίζει:

Για την σύνταξη του προγράμματος λειτουργίας του Σταθμού, για την αρμοδιότητα και τα καθήκοντα του προσωπικού και των συνεργατών, για την αγορά οποιουδήποτε υλικού, παγίου ή μη, του Σταθμού, για την αγορά και προμήθεια τροφίμων, αναλώσιμων υλικών και παιδαγωγικού υλικού. Επίσης εγκρίνει τα γεύματα και το διαιτολόγιο του Σταθμού, σε συνεργασία με τον παιδίατρο και την Διευθύντρια.

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Ο Παιδικός Σταθμός θα αρχίζει την λειτουργία του την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και θα τελειώνει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους και θα λειτουργεί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

Το καθημερινό ωράριο εργασίας του σταθμού είναι από 07:30 π.μ. μέχρι 17:00 μ.μ. Το ωράριο μπορεί να παραταθεί ή να τροποποιηθεί με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος. Αργίες είναι αυτές που ορίζονται από την κειμένη νομοθεσία.

Η  Εστία  Παιδιού  διακόπτει  την  λειτουργία  της  κατά  τις  επίσημες  αργίες. Δεν  λειτουργεί  από 25 έως και 26 Δεκεμβρίου  και  από 1 έως και 2 Ιανουαρίου. Επίσης, από Μ. Παρασκευή έως και Τρίτη του Πάσχα.

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

α) Ο παιδικός σταθμός δύναται να λειτουργήσει με δυναμικότητα διακοσίων δώδεκα (212) παιδιών και θα περιλαμβάνει επτά (7) τμήματα τα οποία θα λειτουργούν στις υπάρχουσες επτά (7) αίθουσες, όπως αυτές φαίνονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια.

β) Στον παιδικό σταθμό γίνονται δεκτά παιδιά κατοίκων του Χαλανδρίου και όμορων δήμων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση των Υπουργών και του Νομάρχη, γίνονται δεκτά παιδιά (αγόρια και κορίτσια) που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις εξής κατηγορίες: 1) Παιδιά εργαζομένων μητέρων, 2) Παιδιά πολυτέκνων οικογενειών, 3) Παιδιά του εργαζομένου στο Ίδρυμα προσωπικού,         4) Παιδιά οικογενειών με ασθενείς οικονομικές δυνατότητες, 5) Παιδιά που δεν έχουν πατέρα ή μητέρα ή αδέλφια ή άλλους στενούς συγγενείς ή που ζουν μακριά απ’ αυτούς ή που δεν ζουν σε οικογενειακό περιβάλλον ή που στερούνται οικονομικών πόρων. Κατ’ εξαίρεση στα παραπάνω τμήματα θα γίνονται δεκτά και παιδιά που δεν συγκεντρώνουν καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, εφ’ όσον συντρέχουν άλλοι ειδικοί λόγοι κατά την κρίση της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος. Η επιλογή των παιδιών με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις και ο αριθμός των παιδιών που θα γίνονται δεκτά στα ανωτέρω τμήματα, ανήκουν στην κρίση και την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος.

γ) Δεν γίνονται δεκτά παιδιά τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας για την αγωγή των οποίων είναι απαραίτητο να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό.

δ) Η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή γίνεται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν θέσεις.

ε) Για την εγγραφή υποβάλλονται τα εξής απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

α.  Αίτηση.

β.  Πιστοποιητικό  ληξιαρχικής  πράξης  γέννησης  του  παιδιού.

γ.  Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης.

δ. Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων, δικαστική απόφαση επιμέλειας του παιδιού.

δ.  Βεβαίωση  ιατρού  για  την  καλή  σωματική – πνευματική  υγεία του παιδιού,  με  αντίγραφο του  βιβλιαρίου  υγείας  με  τα εμβόλια  που προβλέπονται  κάθε  φορά  ανάλογα  με  την  ηλικία.

ε.   Λογαριασμός  κοινής ωφελείας ή  φωτοαντίγραφο  συμβολαίου  σπιτιού στο  όνομα  του  γονέα, ώστε  να  αποδεικνύεται  η  ακριβής  διεύθυνση κατοικίας.

στ.   Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/81  στην  οποία  βεβαιώνεται  η γνησιότητα  των  αντιγράφων που  κατατίθενται.

ζ. Βεβαίωση από τον εργοδότη του γονέα του παιδιού, εφόσον προβλέπεται η     έκδοση βεβαίωσης απ’ αυτόν (εργοδότη), στην οποία να αναφέρεται η δυνατότητα χορήγησης επιδότησης στον γονέα-εργαζόμενο για την φοίτηση του παιδιού του σε παιδικό σταθμό, ως και το ποσοστό ή το ποσό κατά το οποίο αυτός ( ο εργοδότης) θα συμμετέχει, άλλως προφορική γνωστοποίηση από τον γονέα προς το  Ίδρυμα περί χορηγήσεως  επιδότησης  σ’ αυτόν  και περί του ύψους αυτής.

 

Ειδικά  δικαιολογητικά  για  ένταξη  στο  πρόγραμμα  δωρεάν  φιλοξενίας.

Όσοι  ενδιαφέρονται  να  ενταχθούν  στο  πρόγραμμα,  δικαιούνται  να  προσκομίσουν  οποιοδήποτε  πιστοποιητικό  ή  έγγραφο  που  να  δικαιολογεί  το  αίτημά  τους. Ενδεικτικά  αναφέρεται :

Κάρτα  ανεργίας,  βεβαίωση  εργασίας  μετ’  αποδοχών  του  γονέα  από  τον  εργοδότη τους  τελευταίους  μήνες,  πιστοποιητικό  αναπηρίας, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  κλπ.

Η  Διοικούσα  Επιτροπή  του  Ιδρύματος  θα  αξιολογήσει τα δικαιολογητικά προκειμένου να λάβει  την  δέουσα απόφαση.

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ.

α) Τα παιδιά μεταφέρονται στον Παιδικό Σταθμό από τους γονείς τους ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο όπως επίσης από το σχολικό λεωφορείο όσοι επιλέγουν την χρήση του. Θα παραλαμβάνονται από υπάλληλο του Παιδικού Σταθμού ή από  ειδικά  εξουσιοδοτημένα  από  αυτούς  άτομα. Η εξουσιοδότηση θα είναι έγγραφη.

.           β) Η προσέλευση των παιδιών θα γίνεται από ώρα 07:30 και η αποχώρηση θα ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 17:00,  εκτός αν τροποποιηθεί το ωράριο λειτουργίας του σταθμού με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.

γ) Κατά την λήξη του ωραρίου τα παιδιά θα παραλαμβάνονται από τους γονείς τους ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο.

 

          ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ.

Διακοπή φιλοξενίας παιδιού γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α)  Εάν το ζητήσουν οι γονείς, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού.

β) Εάν εμφανισθούν σοβαρά προβλήματα υγείας ή συμπεριφοράς των παιδιών, τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ο Παιδικός Σταθμός.

γ) Εάν οι γονείς ή οι κηδεμόνες του παιδιού δεν καταβάλουν τα έξοδα φιλοξενίας.

δ)  Εάν συμπληρωθεί το όριο ηλικίας για την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.

 

 ΑΡΘΡΟ 8: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ.

α) Τα παιδιά που απουσιάζουν λόγω ασθενείας πρέπει κατά την επάνοδό τους να προσκομίσουν βεβαίωση παιδιάτρου σχετικά με την ασθένεια που έπασχαν και την αποκατάστασή της. Σε περίπτωση κατά την οποία είναι απαραίτητο να συνεχιστεί κάποια θεραπευτική αγωγή κατά την επάνοδο του παιδιού στον παιδικό σταθμό, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι, μαζί με την αποστολή του φαρμάκου ή των φαρμάκων, να παραδώσουν στον Παιδικό Σταθμό σημείωμα για τον τρόπο, την δοσολογία και την ώρα λήψεως του φαρμάκου. Σε περίπτωση χρόνιας ασθένειας, είναι απαραίτητο η θεραπευτική αγωγή να συνοδεύεται από γνωμάτευση ειδικού ιατρού.

β) Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος του παιδιού, ειδοποιούνται άμεσα οι γονείς του, εάν δε η κατάστασή του είναι σοβαρή και εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και την ζωή του, μεταφέρεται στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ανεξάρτητα εάν έχουν προσέλθει ο γονείς του ή όχι.

γ) Στα παιδιά του παιδικού σταθμού παρέχεται καθημερινά πρωινό,  μεσημεριανό και απογευματινό φαγητό. Το περιεχόμενο των γευμάτων και γενικώς το διαιτολόγιο, καθορίζεται από τον παιδίατρο σε συνεννόηση και συνεργασία με την Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος και την Διευθύντρια. Κατάσταση του διαιτολογίου πλήρως ενημερωμένη θα αναρτάται στο καθορισμένο σημείο ανακοινώσεων στον χώρο υποδοχής του Παιδικού Σταθμού με μέριμνα της Διευθύντριας.

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Το ημερήσιο πρόγραμμα του σταθμού αποτελείται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενα, από τα ακόλουθα:

 • Ελεύθερες δραστηριότητες δωματίου.
 • Ελεύθερο παιχνίδι στο ύπαιθρο.
 • Ενασχόληση με επιτραπέζια παιχνίδια.
 • Οργανωμένα ομαδικά κινητικά παιχνίδια.
 • Εκφραστικές, δημιουργικές, μουσικές και εικαστικές δραστηριότητες.
 • Δραστηριότητες γλωσσικής καλλιέργειας.
 • Δραστηριότητες μουσικοκινητικής.
 • Εκμάθηση ξένης γλώσσας (αγγλικά).
 • Θεατρικό παιχνίδι.
 • Δανειστική βιβλιοθήκη.
 • Δραστηριότητες – φύλλα εργασίας που βοηθούν την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.
 • Εκδρομές.
 • Ζαχαροπλαστική.
 • Δραστηριότητες φυσικής αγωγής (κολυμβητήριο, τέννις κλπ), κανόνων υγιεινής και γεύματα.
 • Ατομικές-ομαδικές απασχολήσεις.
 • Εκδηλώσεις πολιτιστικής, κοινωνικής και θρησκευτικής έκφρασης.

Ο χρόνος της ημερήσιας απασχόλησης των παιδιών για κάθε μια από τις ανωτέρω δραστηριότητες, καθώς και το γεγονός εάν ορισμένες από τις ανωτέρω δραστηριότητες θα ασκούνται μία ή περισσότερες φορές την εβδομάδα,  όπως και ο χρόνος πρωινού και φαγητού θα καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος, αφού λάβει υπ’ όψιν της και την άποψη της Διευθύντριας.

Το ημερήσιο αναλυτικό πρόγραμμα μπορεί να αναπροσαρμόζεται και να τροποποιείται κατά την κρίση και με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος.

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Ο Παιδικός Σταθμός θα έχει το προβλεπόμενο από το νόμο προσωπικό το οποίο θα μπορεί με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος να αυξομειώνεται, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και τις οικονομικές δυνατότητες του Ιδρύματος, με την τήρηση όμως πάντοτε του ελαχίστου αριθμού κάθε ειδικότητος που προβλέπεται από το νόμο, όπως ισχύει και όπως κάθε φορά θα ισχύει σε περίπτωση τροποποιήσεώς του.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος κατά την κρίση της και με απόφασή της, ανάλογα με τις δυνατότητες του Ιδρύματος και τις ανάγκες των παιδιών, μπορεί να προσλάβει ειδικούς επιστήμονες, όπως παιδοψυχολόγο, μουσικό, λογοθεραπευτή, παιδοδοντίατρο κλπ. για να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες της ειδικότητός τους, τόσο στα παιδιά, όσο και στους γονείς.

Το προσωπικό του σταθμού θα προσλαμβάνεται, ως προς τα προσόντα αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της απόφασης Δ22/οικ. 11828/293/2017 της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Αλληλεγγύης, όπως ισχύει και όπως κάθε φορά θα ισχύει σε περίπτωση τροποποίησής της, και με γνώμονα πάντοτε την αγάπη για το παιδί.

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Όλο το προσωπικό του Παιδικού Σταθμού υπόκειται στην εποπτεία και τις οδηγίες της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος και του Προέδρου αυτής ο οποίος την εκπροσωπεί. Υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, να σέβεται και να τηρεί την ιεραρχία, να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια και κυρίως με αγάπη προς τα παιδιά και ευγένεια προς τους γονείς και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του Σταθμού και την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη των παιδιών. Ειδικότερα:

1) Η Διευθύντρια έχει τις εξής υποχρεώσεις:

α) Μεριμνά για την υγιεινή κατάσταση των νηπίων, με τις οδηγίες του παιδιάτρου, για την διαπαιδαγώγηση  αυτών και την καλή διατροφή τους.

β) Εποπτεύει την καθαριότητα, την καλή λειτουργία του Σταθμού και την παρασκευή του φαγητού σύμφωνα με το διαιτολόγιο. Προβαίνει, μετά από έγκριση και τις οδηγίες της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος, στις παραγγελίες και προμήθειες των υλικών, τόσο για την λειτουργία και καθαριότητα του Σταθμού, όσο και για την παρασκευή του φαγητού.

γ) Παρίσταται στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος, εφ’ όσον καλείται προς τούτο, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την λειτουργία του Σταθμού.

δ) Γνωστοποιεί εγγράφως στην Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος τις τυχόν παρουσιαζόμενες κάθε φορά ελλείψεις, υποδεικνύοντας τον κατά την άποψή του τρόπο της συμπλήρωσής τους.

ε) Διεξάγει και υπογράφει την αλληλογραφία του Σταθμού και τηρεί το βιβλίο πρωτοκόλλου, το Αρχείο, το μητρώο των νηπίων, καθώς και τις καρτέλες υγείας τους. Απασχολεί τα νήπια κατά το παιδαγωγικό πρόγραμμα τις ώρες που δεν ασκεί διοικητικά καθήκοντα.

στ) Σε περίπτωση απουσίας νηπιαγωγού αναπληρώνει αυτήν, όταν δεν επαρκούν οι βοηθοί  νηπιαγωγών.

ζ) Υποβάλλει τον Ιούνιο και Δεκέμβριο κάθε έτους στο Τμήμα Πρόνοιας της αρμοδίας Περιφερειακής Ενότητας πίνακα του προσωπικού που απασχολείται στον Σταθμό, καθώς και τον αριθμό των εξυπηρετούμενων παιδιών.

η) Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους καταρτίζει με την εποπτεία και συνεργασία της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος την ετήσια έκθεση της δραστηριότητος του Σταθμού, την οποία το Ίδρυμα υποχρεούται να υποβάλει στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της αρμοδίας Περιφερειακής Ενότητας.

θ) Παρέχει ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη στους γονείς των παιδιών.

ι) Την Διευθύντρια όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει μια από τις νηπιαγωγούς, η οποία ορίζεται από την Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος.

 

2) Οι νηπιαγωγοί έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

α) Απασχολούν τα νήπια του Τμήματός τους σύμφωνα με το παιδαγωγικό πρόγραμμα του Σταθμού.

β) Επιβλέπουν την σωματική καθαριότητα των νηπίων, σε συνεργασία με τις βοηθούς νηπιαγωγών.

γ) Επιβλέπουν τις υπαλλήλους καθαριότητας και βοηθητικών εργασιών για την τήρηση της καθαριότητας στις αίθουσες απασχόλησης και φαγητού των νηπίων.

δ) Είναι άμεσοι βοηθοί και συμπαραστάτες του παιδιάτρου.

ε) Είναι υπεύθυνες για την κανονική και σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες του παιδιάτρου λειτουργία του Τμήματός τους.

στ) Παρέχουν, σε συνεννόηση με την Διευθύντρια ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη στους γονείς των παιδιών.

 

3) Οι βοηθοί νηπιαγωγών έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

α) Βοηθούν τις νηπιαγωγούς στην απασχόληση των παιδιών και στην εκτέλεση των υποχρεώσεών τους που αναφέρονται ανωτέρω.

β) Επιβλέπουν την σωματική καθαριότητα των παιδιών

γ) Αναπληρώνουν τις νηπιαγωγούς όταν απουσιάζουν.

 

4) Η μαγείρισσα (ή ο μάγειρας) έχει τις εξής υποχρεώσεις:

α) Παραλαμβάνει από την Διευθύντρια την κάθε φορά αναγκαία για την παρασκευή του φαγητού ποσότητα τροφίμων.

β) Είναι υπεύθυνη-ος για την καλή και έγκαιρη παρασκευή του πρωινού ροφήματος, (προγεύματος) και του φαγητού.

γ) Κατανέμει τις μερίδες του πρωινού ροφήματος, (προγεύματος) και του φαγητού.

δ) Επιμελείται  την καλή συντήρηση και καθαριότητα των σκευών του μαγειρείου και εστιάσεως και είναι υπεύθυνη/ος απέναντι της Διευθύντριας.

 

5) Οι υπάλληλοι καθαριότητας και βοηθητικών εργασιών έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

α) Παραλαμβάνουν από την Διευθύντρια τα είδη και υλικά για την καθαριότητα.

β) Επιμελούνται της καθαριότητος του Σταθμού και βοηθούν τις νηπιαγωγούς στην καθαριότητα των νηπίων.

γ) Φροντίζουν για την καθαριότητα των σκευών μαγειρείου και εστιάσεως.

δ) Εκτελούν κάθε άλλη υπηρεσία που υποδεικνύεται από την Διευθύντρια.

 

6) Ο Παιδίατρος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις κείμενες διατάξεις για την υγεία των παιδιών και την υγειονομική κατάσταση του Παιδικού Σταθμού.

 

7) Η γραμματέας  έχει τις εξής υποχρεώσεις:

α) Υπάγεται στην εποπτεία της Διευθύντριας και βοηθά αυτήν στην εκτέλεση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της.

β) Παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των ενδιαφερομένων νηπίων.

γ) Τηρεί τα βιβλία του Παιδικού Σταθμού, όπως αυτά αναφέρονται στο επόμενο άρθρο και επιμελείται της αλληλογραφίας του Παιδικού Σταθμού σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύντριας.

δ) Παραλαμβάνει τα νήπια από τους γονείς τους κατά την είσοδό τους στον Παιδικό Σταθμό και τα παραδίδει σ’ αυτούς κατά την αποχώρησή τους.

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ.

Ο Παιδικός Σταθμός τηρεί τα κάτωθι βιβλία:

α) Βιβλίο συμβάντων.

β) Κάρτες υγείας των νηπίων.

γ) Βιβλίο παρουσίας των νηπίων.

δ) Βιβλίο εκδρομών, επισκέψεων, ομιλιών και διαλέξεων.

ε) Κατάσταση παρουσίας του προσωπικού.

στ) Βιβλίο Μητρώου των νηπίων.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος μπορεί να καθορίσει την τήρηση και άλλων βιβλίων, τα οποία κρίνει απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού.

 

ΑΡΘΡΟ 13.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος είναι το αρμόδιο όργανο για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, προερχομένης από την ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.

 

Χαλάνδρι  ……/6/2020

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Κατεβάστε τον κανονισμό σε PDF

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για εμάς;