Για την εγγραφή του παιδιού στο σχολείο μας χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση όπως το συνημμένο υπόδειγμα για τον παιδικό σταθμό  (κατεβάστε την αίτηση εδώ)

2) Αίτηση όπως το συνημμένο υπόδειγμα για το νηπιαγωγείο  (κατεβάστε την αίτηση εδώ)

3) Πιστοποιητικό ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5) Βεβαίωση ιατρού για την καλή σωματική – πνευματική υγεία του
παιδιού, με αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που
προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία.

6) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του προηγουμένου
και τρέχοντος οικονομικού έτους.

7) Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή φωτοαντίγραφο συμβολαίου σπιτιού στο
όνομα του γονέα, ώστε να αποδεικνύεται η ακριβής διεύθυνση
κατοικίας

8) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/00 στην οποία βεβαιώνεται η
γνησιότητα των αντιγράφων που κατατίθενται.

Ειδικά δικαιολογητικά για ένταξη στο πρόγραμμα δωρεάν φιλοξενίας :
Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, οφείλουν να προσκομίσουνοποιοδήποτε πιστοποιητικό ή έγγραφο που να δικαιολογεί το αίτημά τους.
Ενδεικτικά αναφέρεται:
Κάρτα ανεργίας , βεβαίωση εργασίας μετ΄ αποδοχών του γονέα από τον
εργοδότη τους τελευταίους μήνες, πιστοποιητικό αναπηρίας κτλ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος θα πάρει την δέουσα απόφαση.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για εμάς;