Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ CAMBRIDGE

Αγαπητοί γονείς,

Η Εστία Παιδιού συμμετέχει σε έρευνα του Πανεπιστημίου Cambridge ( University of Cambridge) που αφορά την επίδραση της πολυγλωσσίας και της εκμάθησης γλωσσών σε γνωστικές λειτουργίες ( Effects of Multilingualism and Language Learning on Structure Learning and Cognitive Flexibility ).

Σκοπός του προγράμματος είναι να εντοπιστούν εμπειρίες ( όπως η γλωσσομάθεια ) που ενισχύουν τις γνωστικές λειτουργίες του ανθρώπου  σε διάφορα στάδια της ζωής του .

Η υπεύθυνη για την μελέτη είναι η  διδακτορική φοιτήτρια Γλωσσολογίας  του Πανεπιστημίου του Cambridge Λίνα Βασιλείου . Για όσα παιδιά θελήσουν να συμμετάσχουν στην ερευνητική μελέτη, θα υπάρξει προηγουμένως γραπτή ενημέρωση και απόκτηση γραπτής συγκατάθεσης από τους γονείς. Στη συνέχεια, θα αξιολογηθούν σε 1-2 ατομικές συναντήσεις διάρκειας 30-45΄ περίπου λεπτών η κάθε μία, σε χώρο του νηπιαγωγείου και κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά συμμετέχουν ατομικά στις δοκιμασίες και μπορούν να διακόψουν οποιαδήποτε στιγμή, αν το θελήσουν.  Όλες οι απαντήσεις των παιδιών καταγράφονται με τρόπο που δεν επιτρέπει να συνδεθούν με την ταυτότητα τους και όλα τα δεδομένα είναι αυστηρώς εμπιστευτικά. Επιπλέον, όλες οι αναλύσεις θα γίνουν ανώνυμα και καμία πληροφορία σχετική με την ταυτότητα των μαθητών ή των εκπαιδευτικών δεν θα είναι δυνατόν να συνδεθεί με τα αποτελέσματα της μελέτης.

Υπάρχει επίσημη άδεια για τη διεξαγωγή της έρευνας από την επιτροπή ερευνητικής δεοντολογίας του Πανεπιστημίου του Cambridge, η οποία θα συνοδεύει το έντυπο συγκατάθεσης που θα δίδεται στους γονείς.

Για τη συμμετοχή τους, τα παιδιά θα λάβουν αυτοκόλλητα και πιστοποιητικά συμμετοχής.

 

Αφορά τμήμα προνηπίων (  Τμήμα Λαγουδάκια )

 

Ευχαριστούμε πολύ

Η Διεύθυνση της Εστίας Παιδιού