Ρομποτική

Στην εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιούμε σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία ενσωματώνοντας την νέα τεχνολογία και την ρομποτική. Πιο συγκεκριμένα, μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων στοχεύουμε στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Η γλώσσα και τα μαθηματικά γίνονται με αυτόν τον τρόπο πιο ενδιαφέροντα επιτρέποντας στο παιδί να συμμετέχει βιωματικά και ενεργητικά στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. ( χρήση Beebot)